Disclaimer

Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Voor meer informatie over  tarieven op onze websites kunt u contact opnemen met info@plan4events.be of info@animare.eu

VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID (advertenties, sliders en websites)

 • Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) verwijdert alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van zich af voor mogelijke fouten in de informatie geleverd in deze website, evenals het gebruik of de gevolgen die daaruit mochten voortvloeien van het gebruik door derden van deze site. Bepaalde informatie kan na verloop van tijd niet meer juist zijn. Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website en wordt niet verantwoordelijk gesteld indien de informatie niet meer actueel is.
  Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) kan dus niet verplicht worden tot enige terugbetaling aan de opdrachtgever.
 • Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) weigert elke aansprakelijkheid in geval van onjuiste uitvoering van de opdracht.
  Opdrachtgever dient ook vóór het begin van het contract een pdf document in te vullen en te tekenen en terug te mailen of opzenden.
  De opdrachtgever moet per mail binnen de 7 dagen per mail  Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) verwittigen indien er wijzigingen moeten gebracht worden of indien er fouten blijken te zijn. De opdrachtgever moet schriftelijk de correcte versie ervan leveren per mail. Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) aanvaardt enkel foto's die betrekking hebben tot de onderneming van de desbetreffenden klant. Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de klant foto's verstrekt die niet tot zijn bezit behoren.
 • Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door opdrachtgever opgegeven advertenties. Opdrachtgever vrijwaart Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) tegen iedere aanspraak van derden terzake de door hem opgegeven advertentie-inhoud. Aan Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) door opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst mogen geen inbreuk maken op enig octrooi, licentie, auteursrecht, geregistreerde tekening of ontwerp, handelsmerk of handelsnaam. Opdrachtgever vrijwaart Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) van alle aanspraken van dien aard en zal de daardoor veroorzaakte schade vergoeden.
 • Opdrachtgever draagt het risico van onjuistheden in de door hem opgegeven tekst en overige gegevens.
 • Deze algemene voorwaarden en de Intellectuele eigendomsrechten zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten alsook op alle genoemde websites van Attitude Btw nummer : 0841.083.535
  Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) is de wettelijke houder van de volgende handelsnamen: eventplanner4u.be, eventplanner4u.nl, eventplanner4u.fr, eventplanner4u.eu, eventplanner4uco.uk, eventplanner4u.com, Plan4events.be, Plan4events.nl, Plan4events.fr,  Plan4events.eu, Eventsbooster.be, Eventsbooster.nl, Eventsbooster.co.uk, Eventsbooster.fr, Eventsbooster.eu en Eventsbooster.com

ADVERTENTIES:  TOTSTANDKOMING, WIJZIGING EN ANNULERING OPDRACHT

 • De overeenkomst komt tot stand, nadat Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) de opdrachtbevestiging heeft ontvangen. De datum op de opdrachtbevestiging geldt als begindatum van de overeenkomst voor 1 jaar.
   Alle inhoud wordt bevestigd via een ondertekende pdf of worddocument of een akkoord via email.
  De tekst, foto’s, categorieën en gegevens wordt eenmalig gratis op de website door ons geplaatst. Deze wordt, indien nodig ook éenmalig gratis vertaald in het Frans.
  Daarna worden alle verdere wijzigingen in de opgegeven advertentie betalend aangepast. Een geregistreerde klant ( m.a.w. een betalende klant) kan ter aller tijden zijn inhoud, de foto’s en de inhoud op het tabblad ‘promo’s) wijzigen zolang het contract geldt. Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertentie.
 • Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) behoudt zich het recht bepaald teksten en afbeeldingen van illegale of ongepaste inhoud te weigeren.
 • Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) behoudt zich het recht bepaalde advertenties te weigeren zonder enige reden te geven.
 •  Annulering van een opdracht is niet meer mogelijk eens de betaling ervan gemaakt is.
   Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) heeft het recht de plaats van de advertentie te bepalen.
  Annuleren van een advertentie op het einde van een jaarcontract moet minimum 3 maanden op voorhand gedaan worden.

 ADVERTENTIES : BETALINGSCONDITIES

 • Betaling geschiedt binnen 10 dagen netto na factuurdatum, door middel van overchrijving op onze bankrekening. Deze factuur wordt per email verzonden.
 • Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) behoudt zich het recht de advertentie volledig te verwijderen en stop te zetten indien de betaling binnen deze periode niet op de bankrekening staat of indien betaling door opdrachtgever uitblijft. Indien de betaling te laat op de rekening staat en de advertentie er opnieuw volledig op moet geplaatst worden, rekenen wij u 50% meerkosten aan. (exclusief BTW). Bij niet-betaling wordt er een gerechtsdeurwaarder gecontacteerd om het geschil te regelen.
 • Wijzigingen van uw advertentie of plaatsen van een promotie moet minimaal 2 weken op voorhand gebeuren. Voor andere advertenties (slides) : worden deze pas gemaakt en gepubliceerd wanneer het geld op de bankrekening staat.
   

ADVERTENTIE OVEREENKOMSTEN

 • Overeenkomsten lopen voor de minimale duur van 12 maanden, met ingang van de datum van opdrachtbevestiging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden tenminste 2 maanden voor afloop van de advertentie overeenkomstperiode van 12 maanden.
 • Overeenkomsten worden jaarlijks niet stilzwijgend verlengd, voor de periode van een jaar.
 • De overeenkomstprijzen kunnen jaarlijks worden verhoogd met een percentage gelijk aan het inflatiepercentage in het voorafgaande jaar, vermeerderd met een opslag van ten hoogste 4%.

SLIDERS : BETALINGSCONDITIES

 •  Betaling geschiedt vóór het online zetten van de advertentie, door middel van overchrijving op onze bankrekening. Deze factuur wordt per email verzonden.
 • Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) behoudt zich het recht de advertentie niet te plaatsen en stop te zetten indien de betaling binnen de vooropgestelde datum niet op de bankrekening staat of indien betaling door opdrachtgever uitblijft. Deze opdracht wordt volledig geannuleerd en een andere klant kan de plaats innemen indien de betaling niet binnende vooropgestelde datum op de bankrekening staat.
 • Wijzigingen van uw advertentie of plaatsen van een promotie moet minimaal 2 weken op voorhand gebeuren. Voor andere advertenties of wijzigingen worden deze pas gemaakt wanneer het geld op de bankrekening staat.
   

BETALINGSCONDITIES (Andere wijzigingen van advertenties)

 • Betreffende wijzigingen van uw advertentie (categorieën, vertalingen of andere) na de eerste definitieve plaatsing van uw advertentie.
 • Betaling geschiedt binnen 10 dagen netto na factuurdatum, door middel van overchrijving op onze bankrekening. Deze factuur wordt per email verzonden.
 • Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) behoudt zich het recht de wijzigingen te verwijderen indien de betaling binnen de vooropgestelde datum niet op de bankrekening staat of indien betaling door opdrachtgever uitblijft.
 •  Indien de betaling te laat op de rekening staat en de advertentie er opnieuw volledig op moet geplaatst worden, rekenen wij u 50% meerkosten aan. (exclusief BTW). Bij niet-betaling wordt er een gerechtsdeurwaarder gecontacteerd om het geschil te regelen.

WEBSITES: BETALINGSCONDITIES

 • Een voorschot van 500€ wordt betaald na schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen met detail van het te realiseren werk.
  De restbetaling geschiedt binnen 10 dagen netto na factuurdatum, door middel van overchrijving op onze bankrekening.
 • Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) behoudt zich het recht de website volledig te verwijderen, geen gegevens door te sturen en stop te zetten indien de betaling binnen deze periode niet op de bankrekening staat of indien betaling door opdrachtgever uitblijft. Indien de betaling te laat op de rekening staat rekenen wij u 10% meerkosten na 1 week aan. (exclusief BTW). Bij niet-betaling wordt er een gerechtsdeurwaarder gecontacteerd om het geschil te regelen.
 • Bij annulatie van het project verliest u het voorschot van 500€ volledig.

 

PRIJSWIJZIGINGEN

De prijzen welke Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) hanteert zijn exclusief BTW. De prijzen kunnen door Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) worden verhoogd indien en voor zover de door Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) te maken kosten met meer dan 5 % zijn gestegen ten opzichte van de kosten die voor Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) golden op het moment van de orderbevestiging

VERSCHIJNINGSDATUM (websites, advertenties en feesten)

Ten opzichte van de opgegeven verschijningsdatum geldt, dat deze slechts een benadering is van de feitelijke verschijningsdatum. Ofschoon steeds getracht zal worden de opgegeven verschijningsdatum na te komen is Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding daarvan. Dusdanige overschrijding geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te annuleren of betaling te weigeren, noch verplicht dit Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) tot enigerlei vergoeding aan de opdrachtgever.
Alle door Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) opgegeven termijnen zijn indicatief, en binden Plan4Events niet.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster)  of derden toe. De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
 • Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
  Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
  Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) en bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
 • Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt.  Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun foto’s authentiek zijn alvorens ze aan te bieden. Indien u twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan.

NIET TOEGESTAAN GEBRUIK

U verbindt zich er o.m. toe: De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken, noch op een wijze die direct of indirect schade kan toebrengen aan de met  verbonden ondernemingen of aan service providers, distributeurs, klanten of enige andere derde. De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom. De website te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke specifieke gedragscode(s) en kennisgevingen die op de sites waartoe verwezen wordt gepubliceerd zijn. Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt. De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter). De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan   te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger. Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere rechten van Plan4events.be/Attitude of derden, verbindt u zich ertoe  Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van  Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster)  of derden als gevolg van een inbreuk hierop.  Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) werkt samen met externe partners om bepaalde informatie en diensten via deze site aan te bieden.  Plan4Events /Attitude kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van de wet, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden door dergelijke partners en wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk af.  Plan4Events/Attitude kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden in de informatie van derden.

MERKEN EN HANDELSNAMEN

Het logo en de benaming van Plan4Events/Eventsbooster zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk in heel Europa beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster)   .

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere webpagina's of websites van derden, alsmede andere partijen, of verwijzen naar hen op een manier dan ook. Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster)  en kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken van deze sites en deze pagina's. Het plaatsen van links door Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster)  geeft op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud van deze websites of de webpagina's.

OVERMACHT

In geval van overmacht, is Attitude ( Animare.eu, Plan4Events & Eventsbooster) gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en wanneer de overmachtsituatie langer duurt dan drie maanden, is zij gerechtigd het contract met de opdrachtgever onmiddellijk te beëindigen zonder verplichting van de partijen om te krijgen wat ze van elkaar moeten ontvangen en zonder enige aansprakelijkheid en schadevergoeding. Overmacht is oa: de officiële regels die het onmogelijk of moeilijk uitvoering van de werkzaamheden, stakingen, leveranciers defecten, extreme weersomstandigheden, brand, natuur-of milieurampen te maken

TERRITORIALE BEVOEGDHEID

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van de plaats waar de auteur zijn werkplaats heeft bevoegd (Brugge).
In geval van betwisting met een gebruiker in de zin van de wet van 14 juli 1991, zal de betwisting hoe dan ook voor de bevoegde rechter gebracht worden krachtens artikel 624.1, 2 of 4 van het Gerechtelijk Wetboek.